لیست قیمت محصولات شرکت IKPV

نام محصول نوع تصویر قیمت
PMR-IR1آنتنینمایش تصویر480.000
PMR-IR2آنتنینمایش تصویر850.000
TOMAS-SAT1آنتنینمایش تصویر1.500.000
AUTOCARTآنتنینمایش تصویر1.850.000
TOMAS-SAT2آنتنینمایش تصویر1.900.000
PV5000بوقینمایش تصویر2.100.000
TOMAS-SAT3آنتنینمایش تصویر2.200.000
GOLDENWIN-2018آنتنینمایش تصویر2.700.000
TORANDOبوقینمایش تصویر2.700.000
DMF-T-2018آنتنینمایش تصویر3.200.000
PV5000-MULTIآنتنی + بوقینمایش تصویر3.400.000
AJM-BUGLE-2018بوقینمایش تصویر4.300.000
TORANDO-IMAGING-2018بوقی + تصویرینمایش تصویر4.500.000
SNMآنتنی + بوقینمایش تصویر4.500.000
AJM-13300-2018آنتنی + بوقینمایش تصویر6.200.000
DMF-Y-2018آنتنینمایش تصویر6.700.000
MINI-GPR-2018تصویری + لایو اسکننمایش تصویر7.000.000
AJM-BUGLE-IMAGING-2018بوقی + تصویرینمایش تصویر7.200.000
PV-IMAGING-2018آنتنی + بوقی + تصویرینمایش تصویر8.800.000
DMF-TY-2018آنتنینمایش تصویر12.500.000
AJM-IMAGING-2018آنتنی + بوقی + تصویرینمایش تصویر15.000.000
ANTARES-2018بوقی + تصویرینمایش تصویر18.000.000
KOMATSU-A-U-2-(GPR)-2018تصویری + لایواسکننمایش تصویر20.000.000
DMF-MULTI-IMAGING-2018آنتنی + بوقی + تصویرینمایش تصویر23.000.000
DEKAYER-IMAGING-2018آنتنی + بوقی + تصویرینمایش تصویر27.000.000
TACHAR-T1آنتنی + بوقی + تصویری + یون یاب + GPRنمایش تصویر28.000.000
ADSD-PROFESSIONAL-2018آنتنی + بوقی + تصویری + سنسور + لیزرنمایش تصویر38.000.000
KOMATSU A-U-4-(GPR)-2018تصویری + لایواسکننمایش تصویر45.000.000
KOMATSU A-U-8-(GPR)-2018تصویری + لایواسکن + لایوویدئونمایش تصویر70.000.000
KOMATSU A-U-16-(GPR)-2018تصویری + لایواسکن + لایوویدئونمایش تصویر95.000.000
EKPV-BEST-PROFESSIONALآنتنی + بوقی + سنسور GPR + تصویری + اسکن زنده + فیلم برداری زنده + اسکن یون یابنمایش تصویر145.000.000